خب الان باید منتظر بشینیم تا یکی ساب کنه دیگه اسمایلی دونه کاشتن و نگاه کردن تا جوونه زدن مثلا