خب یه استایل فرندفیدی هم براش آماده کنیم دیگه فکر کنم حله
یافتم من شاگرد تنبل کلاس بودم انگاری ‎· SiamakMemarian