آقا من میزان سابیدنم خیلی بیشتر از سابیده شدنم هستاااا!!! نگید نفهمید:دی