فاصله و اختلاف سابسکریپشن و و سابکریبرز مثل دو خط موازی هست که هیچ وقت به هم نمی رسند... خبالا