فرندفید مرحوم فرفر بود ما فرفری ، اینجا چیه مُک مُک و ما هم مُک مُکی؟ :دی