باید یکی بخرم لازم میشه!!
دوتا بگیر ‎- samantam
@samantam: همدرد زیاده احتمالا نمایندگی بگیرم :دی ‎- SiamakMemarian