روز سنگینی بود ولی هر چی بود چون کارهام رو تموم کردم راضیم