سلام روزتون بخیر و شادی و این صوبتا
سلام روز شما هم بخير ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65 زنده باشی باران جان روزت سرشار از خواستنیهات ‎- SiamakMemarian