من برم یه چای سبز بزنم به بدن و دوشینگ وبعد هم مراسم چهلم فامیلامون... خوش گذشت در کنارتون و فیداتون