گاهی چند خط ساده ، گاهی کمی رنگ و البته سر سوزنی ذوق... شگفتی ساز می شود
Street-Art-in-Olsztyn-Poland.-By-Adam-okuciejewski-1200.jpeg.jpgstreet_art_march_2012_26.jpeg.jpg