گاهی چند خط ساده ، گاهی کمی رنگ و البته سر سوزنی ذوق... شگفتی ساز می شود