روز شلوغ و پر مشغله ای بود ولی خوب بود راضیم... التبه هنوز ادامه دارد