اینجا خرچنگ و حاجی دیجیتال و این مسائل نداره هنوز؟ کیو بلاک کنیم پس