این باید قرمز باشه نه سبز، حالا انگار همه چیز اینجا خوبه همین مونده بود فقط
عکس اینم نیومد، خنگ خنگ ‎· Siavash keshmiri