هنوز تعطیل نشده اینجا؟
نعه ‎- samantam
قرار نبود تعطیل بشه! ‎- Hamed
تا هست، هستیم :) ‎- Mamad