هنوز تعطیل نشده اینجا؟
نعه ‎· samantam
قرار نبود تعطیل بشه! ‎· Hamed
تا هست، هستیم :) ‎· Mamad