ناهار ماکارونی داشتیم رشته های ماکارونی به قدری نازک بودن به مادرم گفت م این ماکارونیه یا رشته پلو؟ از قطر ماکارونی هم نمیگذرن این کارخونه ها؟