ریشم اینقد بلند شده که میتونم بعد از زدنش تکه هاشو جمع کنم ببرم به کارخونه پشمک حاج عبدالله بفروشم