من میخوام روزمره هامو اینجا بنویسم چرت و پرت های بامزه رو توییتر نظرتون چیه؟
بنویس هر چی میخوای بنویسی ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
برعكسش ‎· sousan