من با فضای فرند فید قدیم آشنایی ندارم اونجا تا چند کاراکتر رو کاربرا لایک میکردن؟ بیشتر از اون ننویسیم خب محدودیت هم نداره مثل تویییتر
بنویس اینجا زیاد بنویسی تازه بیشتر جلب توجه میکنه ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات