مهمون اومدن دقیقا تو شبایی که باید پروژه انجام بدی از تخمی ترین حالاته