آه ای دل مغموم آروم باش آروم
آه ای دل مغمومش آروم بگیر ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات