آه ای دل مغموم آروم باش آروم
آه ای دل مغمومش آروم بگیر ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات