کم کم داریم به وضعیتی میرسیم که باید بگیم : زگهواره تا گور شبکه اجتماعی بجوی
فعلا که همینو یافتیم ‎- roghi1022
@roghi1022: من خیلی بیشتر از اینا یافتم تو هر کدومم عضوم :))) ‎- سیبیلک
اکثریت ما تو اکثریت سایتا عضویم منظورم یافتن جایی مث فرفر بود ‎- roghi1022
@roghi1022: آره اینجا که خیلی خوبه بچه هام خیلی باحالن من دارم بیشتر از توییتر بهش وابسته میشم ‎- سیبیلک
عافرین توییتر رو ویلیش کنین اینجا خوبه :)) ‎- roghi1022
بسه دیگه اینجا جای همه رو میگیره ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: ببینیمو تعریف کنیم :))) ‎- سیبیلک