منم مثل مهران غفوریان سال هاست میخوام از فردا صبح ورزش کنم