روز جهانی بغله تو مکان بهمون بغل میدن دیگه نه؟
ما هم امید داریم ‎- Mardetanha
از این بی ناموسیا اینجا نداشتیم تا حالا. همدیگه رو بغل کنید قائله ختم شه ‎- آرزو
@gilasi: نه متاسفانه بخیل ها :))) ‎- سیبیلک
به ما هم ... ‎- Mamad
به فراموشی سپردی اینجا رو؟ ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: نه هستم میام سر میزنم هر روز لایکم میکنم اگه حرفی داشته باشم میزنم ‎- سیبیلک