بیکاری بدترین درد دنیاست
اسمن بیکاریه هر کی هر چی کار داره می ریزه سر ادم.:/ ‎· shompi