مکان موجود زنده داره هنوز؟
بله ‎- Mardetanha
@mardetanha: خدا رو شکر :) ‎- سیبیلک