عید مکانی ها هم مبارک باشه سالی خوب و پر از مکان داشته باشین :)
سال نو مبارک :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ممنون سال نو شمام مبارک باشه ‎· سیبیلک