عید مکانی ها هم مبارک باشه سالی خوب و پر از مکان داشته باشین :)
سال نو مبارک :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ممنون سال نو شمام مبارک باشه ‎- سیبیلک