گیرم که تلگرام را قطع کردید با رویش ناگزیز مکان چه میکنین؟