دوستان من حس و احساستون رو نمی دونم در خصوص ادد داشتنتون از زمان فرفر هر کسی مایل هست منو ادد کنه