Avatar for sima
مردی مامور جمع آوری اجساد قحطی زدگان و انتقالشون به گورستان بود . به خانه زنی رفت و خواست بدن نیمه جان او را بردارد . اما زن هنوز زنده بود از مرد خواست او را نبرد هنوز زنده بود .... مردبه او پاسخ داد : به هر حال توخواهی مرد و من نمی خواهم فردا دوباره اینجا بیایم ...... برداشت آزاد از هولودومور
Comment
ساب نمیکنی ‎· mousaviam2
Comment
چرا حتما عزیزم ‎· Sima
Comment
الهه جان همه دوستان رو ساب کردم .. از جمله شما ‎· Sima
Comment
جوون سیما جنده هم آمده عکس سکسی میگذاری لایک جمع کنی , مثل دادن برای پول جمع کردن جنده جونمی ‎· hasratbin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10