این رمان متعارف نیست ... معرفت تلخ شامل راوی ها و شخصیت های متعدد و مشخصی است که در مسیر سفر سخن می گویند و گاه این مسیر در درون و در ذهن ادامه می یابد ....
1937_720.jpg