سیما دوستت دارم .... ممنونم .... همین ؟؟؟!!! چیز دیگه ای باید بگم ؟