قلعه سفید : رمانی است که 15 سال ممنوع چاپ بوده وظاهرا بدون سانسور تجدید چاپ شده . نوشته اورهان پاموک است و با این رمان در غرب مشهور شد ....
ghale11.jpg
نویسنده‌اش نوبل ادبیات گرفت ‎· hadi
@hadinik: بلی هادی جان ‎· Sima