Avatar for sima

تو اینقدر ها هم که فکر میکنی خوش قیافه نیستی ؟؟!!!!......میدونم ولی اگه تو این طوری فکر میکنی به من مربوط نیست :دی

Comment
خوش قیافه بودن رو نمیدونم، ولی از خودم خیلی خوش میاد:دی :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
:))) ‎· Sima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10