تو اینقدر ها هم که فکر میکنی خوش قیافه نیستی ؟؟!!!!......میدونم ولی اگه تو این طوری فکر میکنی به من مربوط نیست :دی
خوش قیافه بودن رو نمیدونم، ولی از خودم خیلی خوش میاد:دی :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
:))) ‎- Sima