تو اینقدر ها هم که فکر میکنی خوش قیافه نیستی ؟؟!!!!......میدونم ولی اگه تو این طوری فکر میکنی به من مربوط نیست :دی
9dcc5eb2ecebaf58e7168972672f2b8c.jpg
خوش قیافه بودن رو نمیدونم، ولی از خودم خیلی خوش میاد:دی :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
:))) ‎· Sima