فقط اینو کی درست کرده؟
ای تف به ذاتت عرزشی که آدم رو شرطی میکنی ‎· Sing For Absolution