فقط اینو کی درست کرده؟
ای تف به ذاتت عرزشی که آدم رو شرطی میکنی ‎- Sing For Absolution