آقا جدن شماها اینجا فعالید ؟ یعنی اساس کشی کنیم به اینجا ؟
آره بابا! جدیه. ‎- ابوهدی
من که امیدی ندارم، ولی از هیچی بهتره ‎- خانوم میم