یکی برام از اینا درست کنه ...
معلم ریاضی هستی سیدجان؟ ‎- نآمیرآツ