مطمئنا فریال هیج رایی از خانمها نداره طفلک حمایت حمایت
من بهش راي دادم هفته پيش چرا جو مي دين اخه:))) ‎· shompi