اینجا بخشی از وی‌کی هست؟ چرا باید کانکتینگ تو وی‌کی بده؟
روسن دیگه. عرق ملی دارن ‎- وحید معمولی
فکر کنم برای همین آواتارها رو خودش اورد از وی‌کی اورده ‎- Spidermard
چطوری بز دم بالا؟ ‎- Hamid6
آواتارها از ویکی نیومدن ‎- roshanak
پس از کجا اومدن؟ ‎- Spidermard
خوبم شتر کوهان راست. :دی ‎- Spidermard
آواتارها از گراواتار اومدن ‎- وحید معمولی