یکی از راه‌های روشنفکر شدن اینه که هی کامنت بدی: شوخیش هم زشته...