برخیز ای ساقی بیا ای دشمن شرم و حیا ... تا بخت ما خندان شود پیش آی خندان ساقیا #مولانا