سرم بر سینه یار است از عالم چه می‌خواهم؟ .. به چنگم زلف دلدار است از عالم چه می‌خواهم؟