اگر شما فکر می‌کنید خوب هستید سخت در اشتباهید چون فقط مایلی‌کهن خوبه