یه ایمیل گروهی بین مافیای فرندفید :)) اون رو شخم زدم :))
کوش؟ ‎· بولوار نیوفسکی
تو ایمیل بود دیگه ‎· Spidermard