یه ایمیل گروهی بین مافیای فرندفید :)) اون رو شخم زدم :))
تو ایمیل بود دیگه ‎- Spidermard