شکم که پر شود، چشم بسته می‌شود.. این قانون خریدن انسان‌هاست