شجریان می‌خونه: پیش از من و تو بسیار، بودند و نقش بستند ... دیوار زندگی را، زین گونه یادگاران ... این نغمه محبت، بعد از من و تو ماند ... تا در زمانه باقیست، آواز باد و باران