شجریان داره میگه: بگذار که بر شاخه این صبح دلاویز .. بنشینم و از عشق سرودی بسرایم .. صب بخیر