"Gifs, as a medium, are a wonderful thing. They capture a special or hilarious moment" <покашливает>
читаю Girls, as a medium ‎- епті қол үйірмесі
читаю Gifts ‎- Timur
ITT: процесс восстановления Huffman coding dictionaries разных людей. ‎- псы в рапиде
Halfman-Halfwoman coding dictionary ‎- епті қол үйірмесі