خدا شاهده من داشتم زندگیمو میکردم و بعضی ها ما را دوباره معتاد کردند!
امان از رفیق ناباب :دی ‎- آیــــه!
امان از رفیق ناباب :دی ‎- آیــــه! ‎- پرگار
امان از رفیق ناباب :دی ‎- آیــــه! ‎- پرگار ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
امان از رفیق ناباب :دی ‎- آیــــه! ‎- پرگار ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™ ‎- سیدسجاد اصفهانی
امان از رفیق ناباب :دی ‎- آیــــه! ‎- پرگار ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™ ‎- سیدسجاد اصفهانی ‎- پرگار
امان از رفیق ناباب :دی ‎- آیــــه! ‎- پرگار ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™ ‎- سیدسجاد اصفهانی ‎- پرگار ‎- amink