خدا شاهده من داشتم زندگیمو میکردم و بعضی ها ما را دوباره معتاد کردند!
امان از رفیق ناباب :دی ‎· آیــــه!
امان از رفیق ناباب :دی ‎- آیــــه! ‎· پرگار
امان از رفیق ناباب :دی ‎- آیــــه! ‎- پرگار ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
امان از رفیق ناباب :دی ‎- آیــــه! ‎- پرگار ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™ ‎· سیدسجاد اصفهانی
امان از رفیق ناباب :دی ‎- آیــــه! ‎- پرگار ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™ ‎- سیدسجاد اصفهانی ‎· پرگار
امان از رفیق ناباب :دی ‎- آیــــه! ‎- پرگار ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™ ‎- سیدسجاد اصفهانی ‎- پرگار ‎· amink