من از دوستام جدا شدم اومدم تو یه اتاق دیگه نمیتونم شیطونی کنم آیا رواست؟