آقا گفتم بهتون رییس های من اهالی فرفر هستن!! خععععلی جالب بود وقتی روز اول اینو فهمیدم!